Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.homeDNA.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door homeDNA. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van homeDNA is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij homeDNA.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.homeDNA.nl op deze pagina.
DisclaimerPrivacy PolicyDeveloped by U-Lab